ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 1 )
33.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
33.33%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
33.33%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%