ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


นายนิกร ผัสดี
ปลัด อบต.แม่สัน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายอาคม จันมะโน
รองปลัด อบต.แม่สัน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นางรุวิตาภร เทพเสนา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายกฤษฎา เทพภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายชัยยศ ฮาวปินใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวัชราภรณ์ วิเคียน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสุพัตรา ปูสิริพงศ์สาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางศิริวรรณ แสนทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ว่าที่ ร.ต.ชัยณรินทร์ เก่งสาริกัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางอัจฉรา จำฟู
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)


นางจันทร์เพ็ญ ทาวงศ์มาธนกร
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)


นางสาวกมลทิพย์ ศรีอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางบุญเตี่ยม ลือราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายวนชัย นามะเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายธวัชชัย แก้วคำแดง
พนักงานดับเพลิง


นายศิธานนท์ พุทธิมา
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990