หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
อำนาจหน้าที่
 
 
 

 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
1.  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2.  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้  (มาตรา 67)
1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7)  คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
3.  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้  (มาตรา 68)
1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
2)  ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3)  ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ
5)  ให้มีการส่งเสริมเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8)  การคุ้มครองดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
11) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์
12) การท่องเที่ยว
13) การผังเมือง
4.  การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ  เพื่อประโยชน์ขอประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร  หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว  ให้นำความเห็นของ  อบต.  ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตร 69)
5.  การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของ  อบต.  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต.  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1)
6.  มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล  เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  (มาตรา 70)
7.  ออกข้อบัญญัติ  อบต.  เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ  อบต.  ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000  บาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  (มาตรา 71)
8.  อาจขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกิจการของ  อบต.  เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
9.  อาจทำกิจการนอกเขต อบต.  หรือร่วมกับสภาตำบล  อบต.  อบจ.  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้  (มาตรา  73)

อำนาจหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
1.  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (มาตรา 16)
(1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ
(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5)  การสาธารณูปการ
(6)  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ
(7)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน
(8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9)  การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณาสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
2.  อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 11.52 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 382 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-658-8488