หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการขอรับสวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อปท. [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2