หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันและรายงานผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สัน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน (ฉบับแก้ไข) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 158  
 
แผนพัฒนา [ 24 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 299  
 
  (1)  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990