หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยคำนึกถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน
1.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะเพื่อป้องกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 11.25 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990