หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  


ดาบตำรวจศิวัช ขันคำตั้ง
ประธานสภา อบต.แม่สัน
 


นายเปล่ง ลังกาแก้ว
รองประธานสภา อบต.แม่สัน


นางประนอม นามะเสน
เลขานุการสภา อบต.แม่สัน
 
 


นายทรงชัย มานะวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายเตือน วงศ์คำปัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายนิมิต เตชะอ้าย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายเอกชัย อินสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายชัชพิสิฐ แก้วนันไชย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายศรีไว กาวิธัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายไกร ถาริยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายธีรภัทร นามะเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางผาคำ การุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


-ว่าง-


นายประมวล ไชยราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายวีระวัฒน์ ขัดสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายนิตย์ ปันโย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางศศิรัศม์ ไชยขัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายเนียน ตันขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990