หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมตำบลแม่สัน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 2 บ้านปันเต้า - นาเงิน หมู่ที่ 3 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 บ้านแม่สัน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งขวาก ในปี    พ.ศ. 2470 ได้เกิดกบฏ ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 และได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2478 สมัยรัชกาลที่ 8 จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปฏิรูปการปกครองใหม่อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2483 ตำบลแม่สันได้ถูกจัดระบบแบ่งการปกครองใหม่ ซึ่งในขณะนั้น กำนันเทศ ไชยมะโน เป็นกำนันตำบลแม่สัน ได้ถูกยุบไปรวมกับตำบลเมืองยาว และแยก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเกวียนไปรวมกับตำบลห้างฉัตร ต่อมาจำนวนประชากรในตำบลเมืองยาวเพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ทำให้การปกครองดูแลไม่ทั่งถึง จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกตามแนวลำน้ำแม่ยาว ในปี พ.ศ. 2504 ตำบลแม่สัน จึงได้แยกออกจากตำบลเมืองยาว โดยมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านแม่สัน หมู่ที่ 5 บ้านโป่งขวาก หมู่ที่ 6 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 7 บ้านปันเต้า - นาเงิน ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการแยกหมู่บ้านอีก 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาเงิน ซึ่งแยกออกจากบ้านปันเต้า หมู่ที่ 7 และในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแยกหมู่บ้านอีก 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวทุ่งพัฒนา โดยแยกออกจากบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 ปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ตั้งอยู่ที่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภอห้างฉัตร ประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 73.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,188 ไร่
 
 
พระเจดีย์ หมายถึง สิ่งที่ก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง หรือหมายถึง สถานที่สำคัญทางศาสนาของผู้นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในความหมายของโลโก้นี้ ก็คือ วัด วัดคือสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่รวบรวมจิตใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน วัดดอกด้าย ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เก่าแก่ และมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวตำบลแม่สัน เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจน้อมนำไปยังสิ่งที่ดีงาม เป็นสถานที่ไว้ทำกิจทางพระพุทธศาสนา, ทำพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และยังเป็นสถานที่สำหรับทำพิธีอุปสมบทของประชาชนในตำบลแม่สันและตำบลเมืองยาวอีกด้วย
การจับมือ หมายถึง การทักทายตามธรรมเนียมตะวันตก เพื่อแสดงมิตรไมตรีต่อกัน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกัน
โดยรวมแล้ว ความหมายในโลโก้ อบต.แม่สัน หมายถึง ตำบลแม่สัน มีสถานที่สำคัญ คือวัดดอกด้าย ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และอยู่คู่ตำบลแม่สันมายาวนาน เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสถานที่สำคัญในการทำพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีการร่วมมือร่วมใจกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน มีอาณาเขตการติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 
 


 
 
ประชากรในเขตองค์การบริการส่วนตำบลแม่สัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ทั่วไป
 
 


 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด      4,538    คน
ชาย 2,243 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43
หญิง 2,295 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      1,634    ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      61.40    คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  หมู่ที่   ตำบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง 338 375 713 281
  หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มกลาง 246 273 519 176
  หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง 296 287 583 211
  หมู่ที่ 4 บ้านแม่สัน 61 62 123 56
  หมู่ที่ 5 บ้านโป่งขวาก 450 429 879 265
  หมู่ที่ 6 บ้านส้มป่อย 232 248 480 166
  หมู่ที่ 7 บ้านปันเต้า 208 224 432 205
  หมู่ที่ 8 บ้านนาเงิน 127 114 241 82
  หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่งพัฒนา 285 283 568 192
 
      รวม 2,243 2,295 4,538 1,634
 
***ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2559 ณ เดือนมกราคม 2559 : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอห้างฉัตร***
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-658-8488